Start

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej

W związku  z tragicznym wypadkiem w jednej ze szkół w Warszawie oraz pojawiającymi się co pewien czas nowymi zagrożeniami z udziałem dzieci i młodzieży, informujemy, że każda zmiana w zachowaniu dziecka, pojawienie się niepokojących  objawów np. zwiększona ilość wulgarnych słów,  podejrzenie o kontakt
 z niedozwolonymi substancjami czy inne budzące obawy  zachowania, np. agresja, opryskliwość czy niekulturalne zachowanie, mogą świadczyć o kontaktach dziecka z nieodpowiednim towarzystwem.

Informujemy również,  że na terenie szkoły są opracowane procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji  problemowych  z zachowaniem uczniów:

 1. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
 1. Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczycieli).
 2. Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 3. Procedura        postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
 4. Procedura powiadamiania rodziców lub opiekunów prawnych uczniów trudnych sytuacjach.
 5. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
 6. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy.
 7. Procedury postępowania nauczycieli wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 8. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia-ofiary czynu karalnego lub przestępstwa.
 9. Procedura pomocy uczniowi - ofierze przemocy rodzinnej.
 10. Procedury usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole, postępowanie w przypadku wagarów.
 11. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego.
 12. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci młodzieży demoralizacją
  i przestępczością.
 13. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.

Powyższe procedury znajdują się na stronie internetowej szkoły i są dostępne w sekretariacie. W przypadku zaistnienia podejrzenia lub zaobserwowaniu u swojego dziecka zmian w jego zachowaniu, trudności w nawiązaniu dialogu czy niepokojących postaw i poglądów, należy zgłosić się do szkoły i wspólnie z wychowawcą i dyrektorem udzielić pomocy dziecku oraz   dążyć do rozwiązania sytuacji problemowej.

Istnieje również możliwość z korzystania z pomocy odpowiednich służb:

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 800 060 800

Pomocy można szukać również w PUNKCIE  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (14) 641-02-05

Szkoła jest chętna do współpracy z Rodzicami i gotowa służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Prosimy również o zapoznanie się w/w procedurami.

Procedury bezpieczeństwa do pobrania pod linkiem procedury bezpieczeństwa