Start

Od dnia 25.05 według wytycznych GIS , MZ i MEN w szkołach podstawowych mogą odbywać się zajęcia opiekuńcze dla dzieci klas 1-3, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.

W szkole dyżurował będzie jeden nauczyciel od godziny 8.30 do 12.00.

Placówka nie posiada świetlicy, ewentualna opieka będzie sprawowana w jednej wybranej sali z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych. 

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły  

LEKCJE WE WSZYSTKICH KLASACH NADAL ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE !

Od 01.06.2020r. istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w szkole, uczniów kl. 4-7 z nauczycielami, a od 25.05.2020r. taką możliwość mają uczniowie kl.8. O konieczności i terminie konsultacji decyduje dany nauczyciel. Odbywać się one mogą jedynie z zachowaniem wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

 

Ósmoklasiści:

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do szkół ponadpodstawowych,  Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych zachęcają do zapoznania się z ofertami placówek przez nich prowadzonych. Linki do stron znajdują się poniżej.  Wszelkie informacje znajdują się w zakładce rekrutacja 2020/2021.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej: www.lo-dabrowa-tarnowska.pl oraz https://www.facebook.com/lodabrowatarnowska/

cropped-Baner_LO-1.png

Adres strony Zespołu Szkół K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: http://zsp2.miasto.net.pl/

logo-ZSDT Baczyński.jpg

 

Adres strony Zespołu Szkół w Brniu: www.zspbren.pl

img,gcsi,C456B95A816C29E66CE6B1F483D93BEB0C65F2AD,mpid,7,maxwidth,1169,maxheight,624.jpg